Alış:13.3269
Satış:13.3803
Alış:15.0943
Satış:15.1548
01 Aralık 2021, Çarşamba 13:11:11

Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Vergi Tevkifatı

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 42 nci maddesi kapsamına giren yapım işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara(Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden, aynı kanunun 94 üncü maddesi uyarınca belirlenen oranda gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

Sözleşmesine göre yılı içerisinde bitirilmesi gereken inşaat ve onarım işinin, her ne sebeple olursa olsun yılı içerisinde bitirilmeyerek, idarece ek süre verilmesi ve bu sürenin ertesi yıla taşınması halinde;

a)      Ek süre ile ilgili kararın verildiği tarihten,

b)      Ek süre verilmemiş olmakla birlikte işin bitiminin ertesi yıla taşması halinde ise ertesi takvim yılı başından itibaren,

Ödenecek istihkak bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Sözleşmesine göre yıllara yaygın olmayan inşaatın bir sonraki yıla yaygın olması durumunda, ödenen istihkakların tamamı üzerinden değil inşaatın yaygın olduğu yılın başından itibaren ödenecek istihkaklardan vergi kesintisini yapılması gerekmektedir.

Stopaj uygulaması geçici kabulün idarece onaylandığı tarihe kadardır. Onay tarihinden sonra yapılan ödemelerden stopaj yapılmaz. Çünkü; müteahhit geçici kabulün onayından sonra aldığı hak edişleri ilgili dönem(ler)de gelir/kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan etmek zorundadır.

İşin Bölümler Hâlinde Taahhüt Edilmesi Durumunda ise; İşlerin her biri münferit olarak değerlendirilecektir.

Alt Taşeron’un (ikinci müteahhidin) söz konusu inşaat işini, işe başladığı yıl içerisinde bitirmemiş olması nedeniyle inşaat işinin ertesi takvim yılına taşması durumunda, süre uzatımı konusunda önceden düzenlenen bir mukavele varsa bu mukavele tarihinden, mukavele yoksa ertesi takvim yılı başından itibaren işi devralan müteahhide ödenecek istihkak bedelleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.