Alış:15.5530
Satış:15.6153
Alış:16.2053
Satış:16.2702
16 Mayıs 2022, Pazartesi 15:56:24

Serbest Bölge Kazancı İstisnası

06.02.2004 tarihine kadar Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırle olarak gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın GV 94. maddesi 6/b bendi kapsamında yapılacak tevkifata şumulü yoktur. Serbest Bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlerin istisnası sözkonusu olmayıp sadece serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilmektedir. Yine, serbest bölgelerde yürütülen ve istisna kapsamına giren faaliyetlerin zararla sonuçlannması halinde, bu zararların diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi sözkonusu olmayıp ertesi yıla da devri mümkün değildir. Faaliyetleri hem serbest bölgede hem de serbest bölge dışında olan mükellefler müşterek genel giderleri oluşan maliyetlerin oranına göre dağıtacaktır. Maliyet hesabında satılan mal maliyeti ile faaliyet giderlerinin toplamı dikkate alınacaktır. Amortismanlar ise gün sayısına göre hesaplanacaktır. Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar genel hükümler çerçevesinde istisnalar bölümünde gösterilerek beyan edilecektir.