Alış:15.5530
Satış:15.6153
Alış:16.2053
Satış:16.2702
16 Mayıs 2022, Pazartesi 14:22:26
Pusulalar

Bazı hizmet teslimlerinde KDV tevkifatı

Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar
Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.
-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
-Döner sermayeli kuruluşlar,
-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
-Bankalar ve özel finans kurumları,
-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
ile hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler,
birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmakla zorunludur.
Tevkifat Uygulanacak İşlemler
Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların;
- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
- Özel güvenlik hizmetleri,
- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
- Her türlü yemek servisi,
- Danışmanlık ve denetim hizmetleri,
Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı “hizmet” mahiyetindedir.

Yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleridir.

Yapım işleri ile birlikte ifa edilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hizmetleri ve benzeri hizmetlere de tevkifat uygulanacaktır.

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere(taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilmiş ve devredilecek yapım işlerinde, işi devreden her yüklenicinin, kendisine ifa edilen hizmete ait katma değer vergisi üzerinden tevkifat yapması gerekmektedir.

Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması
KDV Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğin yayımını izleyen 3. günde başlamak üzere, yapı denetim kuruluşlarının 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetlerinde aynı Tebliğin (A/5-f) bölümü kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür.
Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı 1/6 olarak tespit edilmiştir.
Diğerlerinde 1/2′dir.

Hisse Senedi / Hisse satışı

Gelir vergisi yönünden:
Anonim Şirketler
Eğer hisse senedi bastırılmışsa;
2 yıldan fazla elde tutulan hisse senetlerinin (1 Ocak 2006′dan önce edinilen hisse senetleri için 1 yıl) elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisine tabi değildir.
Eğer hisse senedi bastırılmamışsa;
Hisse satışından doğan kazancın 6.800 YTL’yi aşan kısmı değer artışı kazancı olarak, gelir vergisine tabidir. Ancak, düzenleme tarihine ilişkin ispat külfeti mükellefe ait olmak şartıyla düzenlenen geçici ilmühabere dayalı anonim şirket hissesi satışı, hissenin iktisap tarihinden itibaren iki yıllık süre geçtikten sonra yapılırsa, bundan doğan kazanç gelir vergisine tabi değildir. (İvazsız olarak elde edilen hisseleri temsil eden hisse senetleri veya ilmuhaberler için bu istisna uygulanmaz.)
Anonim Şirketlerde hisse senedi devri, ciro ve temlik ile gerçekleştiğinden hisse devrinin noterde yapılmasına veya ticaret siciline tescil ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.
1 yıldan az süre ile elde tutulan borsada kayıtlı hisse senetlerinin satışından doğan kazançlarda, yüzde 10 vergi kesintisi yapılmakta olup 1 yıldan uzun süre ile elde tutulan borsada kayıtlı hisse senetlerinin devrinde ise gelir vergisinden istisnası bulunmaktadır.
Limited Şirketler
Limited şirketlerde, hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığı için şirket hissesi (ortaklık payı) satışında bundan doğan kazancın 6.800 YTL’yi aşan kısmı “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabidir.
Limited şirketlerde hisse devri, diğer ortak veya ortakların yazılı onayına tabi olup, hisse devir sözleşmesi noter onayı ve ticaret siciline tescili gerekmektedir.

Serbest Bölge Kazancı İstisnası

06.02.2004 tarihine kadar Serbest Bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırle olarak gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın GV 94. maddesi 6/b bendi kapsamında yapılacak tevkifata şumulü yoktur. Serbest Bölgelerde elde edilmiş olsa dahi faiz, repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlerin istisnası sözkonusu olmayıp sadece serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri istisna kapsamında değerlendirilmektedir. Yine, serbest bölgelerde yürütülen ve istisna kapsamına giren faaliyetlerin zararla sonuçlannması halinde, bu zararların diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlardan indirilmesi sözkonusu olmayıp ertesi yıla da devri mümkün değildir. Faaliyetleri hem serbest bölgede hem de serbest bölge dışında olan mükellefler müşterek genel giderleri oluşan maliyetlerin oranına göre dağıtacaktır. Maliyet hesabında satılan mal maliyeti ile faaliyet giderlerinin toplamı dikkate alınacaktır. Amortismanlar ise gün sayısına göre hesaplanacaktır. Serbest bölgelerde elde edilen kazançlar genel hükümler çerçevesinde istisnalar bölümünde gösterilerek beyan edilecektir.

e-fatura uygulaması

e-fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin düzenlemeler. www.efatura.gov.tr

Özelge uygulamaları VUK’nun 395 seri no’lu Genel Tebliği ile disiplin altına alınmıştır.

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/duyurular/ozelge_talep_formu.xls