Alış:8.7436
Satış:8.7787
Alış:10.3959
Satış:10.4376
21 Hazirane 2021, Pazartesi 14:19:38
Genel

Hisse Senedi / Hisse satışı

Gelir vergisi yönünden:
Anonim Şirketler
Eğer hisse senedi bastırılmışsa;
2 yıldan fazla elde tutulan hisse senetlerinin (1 Ocak 2006′dan önce edinilen hisse senetleri için 1 yıl) elden çıkarılmasından doğan kazanç gelir vergisine tabi değildir.
Eğer hisse senedi bastırılmamışsa;
Hisse satışından doğan kazancın 6.800 YTL’yi aşan kısmı değer artışı kazancı olarak, gelir vergisine tabidir. Ancak, düzenleme tarihine ilişkin ispat külfeti mükellefe ait olmak şartıyla düzenlenen geçici ilmühabere dayalı anonim şirket hissesi satışı, hissenin iktisap tarihinden itibaren iki yıllık süre geçtikten sonra yapılırsa, bundan doğan kazanç gelir vergisine tabi değildir. (İvazsız olarak elde edilen hisseleri temsil eden hisse senetleri veya ilmuhaberler için bu istisna uygulanmaz.)
Anonim Şirketlerde hisse senedi devri, ciro ve temlik ile gerçekleştiğinden hisse devrinin noterde yapılmasına veya ticaret siciline tescil ettirilmesine gerek bulunmamaktadır.
1 yıldan az süre ile elde tutulan borsada kayıtlı hisse senetlerinin satışından doğan kazançlarda, yüzde 10 vergi kesintisi yapılmakta olup 1 yıldan uzun süre ile elde tutulan borsada kayıtlı hisse senetlerinin devrinde ise gelir vergisinden istisnası bulunmaktadır.
Limited Şirketler
Limited şirketlerde, hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığı için şirket hissesi (ortaklık payı) satışında bundan doğan kazancın 6.800 YTL’yi aşan kısmı “değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabidir.
Limited şirketlerde hisse devri, diğer ortak veya ortakların yazılı onayına tabi olup, hisse devir sözleşmesi noter onayı ve ticaret siciline tescili gerekmektedir.

PUSULA DENETİM TASDİK VE YMM LTD. ŞTİ.’NİN AMACI

Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin bir kamu hizmeti olduğu bilincinde, vergicilik ve işletmecilik alanında güven ve ahlak unsurunun gelişmesinin teminine katkıda bulunmak üzere; mükellef faaliyetlerinin ve mali işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını mali mevzuat çerçevesinde denetlemek, değerlendirmek ve mükellef ile idare arasında tarafsız bir köprü vazifesi görmek. Vergi kanunlarının uygulanmasında idare ile mükellef arasında doğacak uyuşmazlıkları en aza indirmek.